Den renovering af Overformynderiets facader og tagterrasser, vi gennemførte 2014-17, er sammen med Rørbæk og Møllers senere ombygning af husets indre, blevet nomineret til EU’s Mies Award 2022. Det er vi ret stolte af!

Bertelsen & Scheving - Overformynderiet - Facaderestaurering - Overformynderiet - restaurering
Overformynderiet facade - Jens Lindhe - mies logo 1 - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Som tidens andre arkitekter havde Frits Schlegel gennemgået en klassisk uddannelse i arkitektfaget, og det præger hans bygning for Overformynderiet fra 1937. Bygningen er på mange måder funktionalistisk, men i de accentuerede gesimser, facadernes store orden, opdeling og profilering slog Schlegels klassiske uddannelse igennem.

Klassisk funktionalisme

Årsagen skal i dette tilfælde nok – efter de mange dokumenterede facadeskitser – søges i bygningens funktion som overformynderi og derved et mere autoritært og magtfuldt formsprog.

Her har det klassiske formsprog altid haft de nødvendige virkemidler.

Facadepladerne i grønlandsk marmor trak yderligere husets udtryk i en klassicerende retning. Schlegel var modstander af marmorpladerne, og han havde helst pudset facaden, da det bedre underbyggede hovedmotivet med hierarkiet mellem de bærende og de bårne elementer. Det var en politisk beslutning at anvende den grønlandske marmor som en form for statslig støtte til Grønland.

ARK_14310A - Overformynderiet - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Under  facaderenoveringen er facaden efterisoleret, og cirka halvdelen af bygningens karakteristiske eksisterende marmorplader er genanvendt.  Disse plader er kløvet og limet til en honeycomb-plade for derved at sikre tilstrækkelig meget af den i dag utilgængelige type marmor til igen at kunne beklæde hele bygningen. Dette har minimeret byggeriets materialeforbrug samt reduceret bygningens varmetab.

Renoveringen og genopsætningen af marmorpladerne blev projekteret og udført af E-Nielsens Mekaniske Stenhuggeri.

Facaderestaurering - Overformynderiet - facade - restaurering - Bertelsen & Scheving - Facaderestaurering - Overformynderiet - facade
Facaderestaurering - Overformynderiet - Restaurering - Bertelsen & Scheving - Overformynderiet - facadedetalje

Det fine

Det fine ved Schlegels bygning er, at den på trods af det umiddelbart autoritære udtryk, udviser en sensibilitet over for de omgivelser, som den er opført i. Selvom bygningen fylder en hel karré er det lykkedes at optage en del af omgivelsernes formsprog ved at indføre runde hjørner, som relaterer sig til de afskårne hjørner på de byhuse, der blev opført efter 1794 branden. Men ikke mindst den terrassering som bygningskroppen har fået i de øverste to etager. Denne løsning er udnyttet til at lægge bygningens hovedgesims på toppen af fjerde sal og dermed under terrasserne mod Holmens Kanal. Det betyder, at bygningen arkitektonisk virker som en fire etagers bygning, mens den øverste del via terrasserne opfattes som ”tag” eller balustrade.

Løsningen er formgivet meget drevent og viser, hvor god – og på mange måder undervurderet – en arkitekt Frits Schlegel var.

ark_14310ab_1 - Overformynderiet - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering
Bertelsen & Scheving Arkitekter - Facaderestaurering - Overformynderiet

Tanker om restaurering

Bygningen har gennem sin levetid lidt under, at der ikke har været en bevidsthed om den uhyre præcise proportionering og de arkitektoniske hierarkier, Schlegel har anvendt på bygningen. Nye løsninger har forvansket facadeudtrykket ved f.eks. at forhøje gesimser for at kunne tætne og forbedre bygningens isolering. Arbejderne har udover den arkitektoniske forvanskning også medført en række uhensigtsmæssige lag-på-lag løsninger der har resulteret i en opfugtning og nedbrydning af konstruktionen. Tegnestuen har derfor måttet foretage en komplet omplanlægning for ikke alene at sikre en effektiv velisoleret og ikke mindst tæt løsning, men også for at finde løsninger, der retablerer de oprindelige arkitektonisk raffinerede udtryk.

Vi udførte planlægningen og detailprojekteringen løbende, samtidig med at byggeriet var i gang. Det krævede en stor smidighed fra entreprenørens side. Vi udviklede en metode med løbende prøvefelter, der sikrede at konstruktionerne fungerede hensigtsmæssigt og ikke mindst var bygbare og økonomisk holdbare.

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Facaderestaurering - Bertelsen og Scheving Arkitekter - Restaurering

Renoveringen af Overformynderiets facader og tag repræsenterer en ny type opgaver, nemlig istandsættelsen og bevaringen af vores nyere bygningshistorie, der er præget af en lyst til at eksperimentere. Tidens bygninger har ført til konstruktivt spændende – men ofte komplicerede – bygninger, der ikke bare kan håndteres med et moderne materialekatalog og metoder, men kræver, at der udvikles nye metoder, der kan sikre bygningerne en fremtid både miljømæssigt, bygge- og isoleringsteknisk og ikke mindst æstetisk.

Vinduer og markiser

De udtagne vinduer blev erstattet af H.S. Hansens millenniumserie, der tidligere var anvendt i den indre gård. Vinduerne blev yderligere tilpasset i det ydre til de oprindelige vinduers udtryk med fokus på de smallest mulige profiler, med et minimum af relief og uden synlige ventilations- og drænåbninger, malet i den oprindelige matsorte farve.

Markiserne er også rekonstrueret med brunrøde pulverlakerede alu-lameller, der sikrer et samlet helhedsbillede meget tæt på det oprindelige udtryk. På 5. sal hvor de tilbagetrukne vinduer oprindeligt ikke havde markiser, er der opsat screens med lærred i samme rødbrune farve for at dække behovet for solafskærmning.

Genanvendelse

Projektet understreger vigtigheden af, at vi som samfund bør blive bedre til at anvende og optimere vores eksisterende bygningsmasse, hvor der i forvejen er bundet store mængder CO2, for at sikre en bæredygtig samfundsudvikling.

 

Erhvervsejendom – København
Art: Restaurering
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Projektstade: Udført 2014-2017

 

Fotografierne er taget af Jens Lindhe i et Corona-tomt København.

Læs mere om restaureringen her.

Se billeder fra byggeprocessen her.