Svenn Eske Kristensen

VELFÆRDSARKITEKTEN

Monografi om arkitekten Svenn Eske Kristensen (1905-2000) og hans væsentligste værker op gennem det 20. århundrede blev udgivet af Aristo bogforlag i marts 2018.

Eske Kristensen var en af Danmarks ypperste og mest produktive arkitek­ter i efterkrigstiden. Med en nøgtern tilgang og et socialt engagement byggede han alt fra sociale boligbyggerier til store produktionsanlæg. I dag står Eske Kristensen som foregangsmand for byggeriets industrialisering og som en central figur i opbygningen af velfærdssamfundet.

Bogen består af tre dele, der ser på Eske Kristensens værker ud fra hen­holdsvis et historisk og et arkitektonisk perspektiv efterfulgt af en værk­fortegnelse. Bogen gennemillustreres af Eske Kristensens egne tegninger, historiske fotos og af fotograf Jens Lindhes fotografier. Bogens forfattere er professor og arkitekt maa, phd. Peter Thule Kristensen og historiker Kenn Schoop.

ARKITEKT TIL TIDEN

Svenn Eske Kristensen var en central figur i udformningen af 1950’ernes og 1960’ernes byggerier, og samtidig deltog han aktivt og gik forrest i selve udviklingen af byggeriet. Men ligesom – eller måske på grund af – hans udprægede nøgterne og relativt lavmælte byggerier fremstår han i dag uberettiget som en noget “overset” arkitekt.

Med sit mangesidede virke personificerer Eske Kristensen en palet af de store forandringer, som kendetegner denne periode af danmarkshistorien. En tid, hvor velfærdsstatens fremvækst, tæt forbundet med en langvarig højkonjunktur og en intensiv industrialiseringsproces, omformede det danske samfund. Og det er netop i krydsfeltet mellem Eske Kristensens konkrete virke og betydning, og så tidens større historiske forandringer, at Kenn Schoops bidrag til monografien vil tage sit afsæt.

Med sine sociale boligbyggerier medvirkede han ikke blot til tidens kamp mod en stor boligmangel, men også til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for mange menneskers daglige udfoldelse.

EN SAMMENSAT MODERNIST

I en dansk sammenhæng er arkitekten Svenn Eske Kristensen et af de bed­ste eksempler på en kontekstbevidst modernist, hvis arkitektur afspejler en moderne tendens til autonomi og repeterbare strukturer, men som også forholder sig meget præcist til konkrete historiske kontekster, til landskab og byrum, og til mere kulturelle og sociale kontekster.

Arkitekturhistorikeren Colin Rowe har givet en sådan arkitektur betegnels­en komposit – sammensat. Et forhold, der også synes at karakterisere Eske Kristensens arkitektur med det resultat, at det ved første øjekast kan være vanskeligt at udpege én gennemgående signatur i hans samlede produk­tion. Dette betyder ikke, at Eske Kristensens værker er uden karakter, men snarere, at han på en næsten radikal måde afstår fra at være spektakulær. Han er en kultiveret arkitekt, der bygger ind i samfundet, og som nøje aflæser de særlige forhold og situationer i hver enkelt byggesag.

Titel: Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten
Af: Peter Thule Kristensen & Kenn Schoop
Foto: Jens Markus Lindhe
Pris: kr. 325,- inkl. moms
Mål: 290 x 220 mm448 siderrigt illustreret, hardcover
Forlagsredaktion: Jens Bertelsen
Tilrettelæggelse: Jens Bertelsen
Tryk: Narayana Press, Gylling
ISBN: 978-87-91984-33-4